મેવાડા સુથાર સમાજના સંગઠન હેતુ

Home  »  News & Events  »  મેવાડા સુથાર સમાજના સંગઠન હેતુ
Jul 14, 2011 Comments Off on મેવાડા સુથાર સમાજના સંગઠન હેતુ admin

મેવાડા સુથાર સમાજના સંગઠન હેતુસમાજના મડંળો, ઘટકો, ગોળ, જ્ઞાતિ, વાડાઅને જીલ્લાના નિમંત્રણ મુજબ સંગઠનસભાઓનું આયોજન થઇ રહ્યું છે. આગામીસમયમાં અંબાજી મુકામે સમાજનુંમહાસંમેલન યોજાશે. આ માટે આપના મંડળ,ઘટક, ગોળ, વાડા અને સ્થાનિક પ્રતિનિધિતથા વ્યક્તિગત સંપર્ક માટે આપની વિગતોસત્વરે મોકલી આપશો.