અતિથિ ભવનનું ઉદઘાટન સમારોહમાં સહ પરિવાર પધારવા ભાવભીનું આમંત્રણ

Home  »  News & Events  »  અતિથિ ભવનનું ઉદઘાટન સમારોહમાં સહ પરિવાર પધારવા ભાવભીનું આમંત્રણ
Dec 29, 2012 Comments Off on અતિથિ ભવનનું ઉદઘાટન સમારોહમાં સહ પરિવાર પધારવા ભાવભીનું આમંત્રણ kanuprasad

આપણા સૌના ઇષ્ટ દેવ શ્રી વિશ્વકર્મા ભગવાનની અસીમ કૃપાથી  શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ (ગુજરાત) અંબાજી  ખાતેના  અતિથિ ભવનનું ઉદઘાટન  તા. ૨૦-૦૨-૦૨૦૧૩ ને બુધવાર ના રોજ  કરવામાં આવનાર છે.  સમગ્ર ગુજરાતના  મેવાડા સુથારના તમામ  જ્ઞાતિ જનોને  આ ઉદઘાટન સમારોહમાં સહ પરિવાર  પધારવા  ભાવભીનું  આમંત્રણ  આપવામાં આવે છે.