કારોબારી સમિતિની આગામી બેઠક.

Home  »  News & Events  »  કારોબારી સમિતિની આગામી બેઠક.
Sep 4, 2019 Comments Off on કારોબારી સમિતિની આગામી બેઠક. kanuprasad

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ (ગુજરાત) અંબાજી સંસ્થાની કારોબારી સમિતિની બેઠક આગામી તા.૨૨/૦૯/ ૨૦૧૯ના રવિવારના રોજ ૧૦.૩૦ કલાકે અંબાજી મુકામે સંસ્થાના પરિસરમાં યોજવામાં આવશે.

તા. ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ ની કારોબારી સમિતિનો એજન્ડા.
(૧) ગત સભાના ઠરાવોનું વાંચન અને બહાલી આપવા બાબત
(૨) આવક અને ખર્ચના હિસાબોનું વાંચન અને ખર્ચ મંજુર કરવા બાબત
(૩) સંસ્થાની ટ્રસ્ટીની ખાલી પડેલ જગા અંગે ચર્ચા કરી નિર્ણય કરવા બાબત
(૪) પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુ થાય તે.