Kuldevta

Home  »  Kuldevta

||જય શ્રી વિશ્વકર્મા||

 શ્રી વિશ્વકર્મા પ્રભુના વંશજો

1. મયકુમાર

સુથાર

3. ત્વષ્ટાકુમાર

કંસારા

4. તક્ષકકુમાર

સોની

5. શિલ્પકુમાર

કડીયા

6. નિલવર્ણકુમાર

સલાટ

7. વસ્તુદેવ

પુત્ર

8. પુર્ણ પ્રકાશ

ઓજશ દિકરી

9. પરાધલક્ષ્મી

ઓજશ દિકરી

શ્રી વિશ્વકર્મા મહાપુરાણના આધારે

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.