આદરણીય આજીવન સભ્ય

Home  »  Posts tagged 'આદરણીય આજીવન સભ્ય'

Memberships

Jul 15, 2011 No Comments ›› admin

આપ વિવિધ વિકલ્પોમાંથી કોઈ એક પસંદ કરીને સંસ્થાના સભ્ય બની શકો છો. 1. લાઈફ ટાઈમ પ્લેટીનમ મેમ્બર રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ કે તેથી વધુ નું દાન આપનાર દાતા 2. લાઈફ ટાઈમ ગોલ્ડ મેમ્બર રૂ. ૧૫,૦૦૦ કે તેથી વધુ નું દાન આપનાર દાતા 3. લાઈફ ટાઈમ સિલ્વર મેમ્બર રૂ. ૫,૦૦૦ કે તેથી વધુનું દાન આપનાર દાતા 4. લાઈફ ટાઈમ બ્રોન્જ મેમ્બર ...

Continue Reading