કારોબારી અને અન્ય સમિતિ

Home  »  Posts tagged 'કારોબારી અને અન્ય સમિતિ'

Other Committee

Jul 16, 2011 No Comments ›› admin

                 કારોબારી અને અન્ય સમિતિ  પ્રમુખ શ્રી જયંતિલાલ રેવાશંકર મેવાડા ૧૯, આર્યાવ્રત ૨ બંગલો પ્રહલાદનગર,વેજલપુર, ઔડા ગાર્ડનની સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧. Phone: +91 9825047974 ઉપપ્રમુખ   શ્રી અમૃતલાલ અમથારામ મિસ્ત્રી ૩૦ સુજન બંગલો , શ્રેયસ ફાઉન્ડેશનની નજીક, આંબાવાડી, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫. Phone: +91 79 26620766  ટ્રસ્ટી શ્રી ચીમનલાલ બેચરદાસ મેવાડા મુ.પોસ્ટ ગણેશપુરા, તાલુકો પાલનપુર, જીલ્લો બનાસકાંઠા. Phone: +91 9824089617 ખજાનચી શ્રી કાન્તીલાલ વિઠ્લદાસ સુથાર ૧૭, અક્ષરબાગ સોસાયટી, આરાધના સ્કુલની નજીક, રામનગર, મણીનગર અમદાવાદ- ૩૮૦૦0૮. Phone: +91 9825038242 સેક્રેટરી  શ્રી પોપટલાલ હરિલાલ મેવાડા ૧૫, વિશ્ર્વકર્માંનગર, મેવાડા સુથાર હોસ્ટેલની પાસે, ડેરી રોડ, પાલનપુર- ૩૮૫૦૦૧. Phone: +91 9925949261 ઓડિટર  શ્રી પુરષોતમદાસ સાંકળચંદ સુથાર ૬, ક્રિશ્ર્ના સ્ટેટ બેંક ઓફિસર સોસાયટી,ભાવસાર હોસ્ટેલની સામે, નવા વાડજ અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩. Phone : +91 79 ...

Continue Reading