જયંતિભાઇ આર.મેવાડા

Home  »  Posts tagged 'જયંતિભાઇ આર.મેવાડા'

Contact us

Jul 15, 2011 No Comments ›› admin

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ – ગુજરાત ટ્રસ્ટી, કરોબારી તથા સલાહકાર મંડળ પોપટલાલ એચ. મેવાડા (મંત્રી) જયંતિભાઇ આર.મેવાડા (પ્રમુખ) ફોન: +૯૧ ૯૯૨૫૯૪૯૨૬૧ ફોન: +૯૧ ૯૮૨૫૦૪૭૯૭૪ ઇમેલ:  ambaji.mevada@gmail.com ૧૯-આર્યાવર્ત બગ્લોઝ, વિભાગ-૨, ઔડા ગાર્ડન સામે, પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ અંબાજી દાંતા રોડ, જીલ્લો - બનાસકાંઠા, મુ. અંબાજી – ૩૮૫૧૧૦. Phone No: +91 2749 298298 વેબ સાઇટ: www.mevadasuthar.com  |  ઇમેલ: info@mevadasuthar.com   [contact_form]

Continue Reading