ટ્રસ્ટી

Home  »  Posts tagged 'ટ્રસ્ટી'

Executive Committee

Jul 16, 2011 No Comments ›› admin

ટ્રસ્ટી શ્રી જયંતિલાલ રેવાશંકર મેવાડા ૧૯, આર્યાવ્રત ૨ બંગલો પ્રહલાદનગર,વેજલજપુર, ઔડા ગાર્ડનની સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧. મોબા. ૯૮૨૫૦૪૭૯૭૪ શ્રી અમૃતલાલ અમથારામ મિસ્ત્રી ૩૦ સુજન બંગલો , શ્રેયસ ફાઉદેસની નજીક, આંબાવાડી, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫. ફોન. ૦૭૯- ૨૬૬૨૦૭૬૬ // ૨૬૬૦૬૨૭૮ શ્રી ચીમનલાલ નરભેરામ મેવાડા એ-૨૦૨, શિવધામ કોમ્પ્લેક્ષ્, ગંગોત્રી વૃંદાવન રોડ, દહીસર (ઈ) મુંબઈ ૪૦૦ ૦૬૮ મોબા. ૯૮૨૧૦૭૦૧૮૬ શ્રી કાન્તીલાલ વિઠ્લદાસ સુથાર ૧૭, અક્ષરબાગ સોસાયટી, આરાધના સ્કુલની નજીક, રામનગર, મનીનગર અમદાવાદ- ૩૮૦૦0૮. મોબા. ૯૮૨૫૦૩૮૨૪૨  

Continue Reading

Contact us

Jul 15, 2011 No Comments ›› admin

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ – ગુજરાત ટ્રસ્ટી, કરોબારી તથા સલાહકાર મંડળ પોપટલાલ એચ. મેવાડા (મંત્રી) જયંતિભાઇ આર.મેવાડા (પ્રમુખ) ફોન: +૯૧ ૯૯૨૫૯૪૯૨૬૧ ફોન: +૯૧ ૯૮૨૫૦૪૭૯૭૪ ઇમેલ:  ambaji.mevada@gmail.com ૧૯-આર્યાવર્ત બગ્લોઝ, વિભાગ-૨, ઔડા ગાર્ડન સામે, પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ અંબાજી દાંતા રોડ, જીલ્લો - બનાસકાંઠા, મુ. અંબાજી – ૩૮૫૧૧૦. Phone No: +91 2749 298298 વેબ સાઇટ: www.mevadasuthar.com  |  ઇમેલ: info@mevadasuthar.com   [contact_form]

Continue Reading