ટ્રસ્ટી

Home  »  Posts tagged 'ટ્રસ્ટી'

Executive Committee

Jul 16, 2011 No Comments ›› admin

               શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ ( ગુજરાત) અંબાજી  પ્રમુખશ્રી શ્રી જયંતિલાલ રેવાશંકર મેવાડા ૧૯, આર્યાવ્રત ૨ બંગલો પ્રહલાદનગર,વેજલપુર, ઔડા ગાર્ડનની સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧. Phone: +91 9825047974 ઉપપ્રમુખશ્રી  શ્રી અમૃતલાલ અમથારામ મિસ્ત્રી ૩૦ સુજન બંગલો , શ્રેયસ ફાઉન્ડેશનની નજીક, આંબાવાડી, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫. Phone: +91 79 26620766  ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રી ચીમનલાલ નરભેરામ મેવાડા એ.202/ગંગોત્રી વૃંદાવન રોડ, શિવધામ કોમ્પ્લેક્સ, દહિસર(ઈ) મુંબઈ 400 068મોબાઈલ : 98210 70186 ખજાનચીશ્રી શ્રી કાન્તીલાલ વિઠ્લદાસ સુથાર ૧૭, અક્ષરબાગ સોસાયટી, આરાધના સ્કુલની નજીક, રામનગર, મણીનગર અમદાવાદ- ૩૮૦૦0૮.Phone: +91 9825038242 મંત્રીશ્રી  શ્રી બાબુલાલ દુર્લભરામ મેવાડાએ-૬૪, ...

Continue Reading

Contact us

Jul 15, 2011 No Comments ›› admin

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ – ગુજરાત પ્રમુખશ્રી/ મંત્રીશ્રી  શ્રી બાબુલાલ દુર્લભરામ મેવાડા(મંત્રી) શ્રી જયંતીભાઈ આર.મેવાડા (પ્રમુખ) Phone: +91 942632381 ફોન: +૯૧ ૯૮૨૫૦૪૭૯૭૪ ઇમેલ:  ambaji.mevada@gmail.com એ-૬૪, વાનદેવિ બંગલો, સ્મૃતિ મદિંર, ઘોડાસર અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૦. ૧૯-આર્યાવર્ત બગ્લોઝ, વિભાગ-૨, ઔડા ગાર્ડન સામે, પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ અંબાજી દાંતા રોડ, જીલ્લો - બનાસકાંઠા, મુ. અંબાજી – ૩૮૫૧૧૦. Phone No: +91 2749 298298 વેબ સાઇટ: www.mevadasuthar.com  |  ઇમેલ: info@mevadasuthar.com [contact_form]

Continue Reading