શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા જ્ઞાતિ મંડળ મુંબઇ

Home  »  Posts tagged 'શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા જ્ઞાતિ મંડળ મુંબઇ'

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા છાત્રાલય

Jul 16, 2011 No Comments ›› admin

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા છાત્રાલય ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી કાળીદાસ રેવાશંકર મિસ્ત્રી છાત્રાલય જુદા જુદા ગોળના સુથાર સમાજના ભાઇઓએ વર્ષો પહેલા મુંબઇ "શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા જ્ઞાતિ મંડળ મુંબઇ" નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરેલ અને વિદ્યાર્થીઓને નોટબુક, ચોપડીઓ આપવાની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવામાં આવેલી. આ સંસ્થાના સહકાર અને પ્રયત્નથી અમદાવાદમાં નવરંગપુરા યુનિવર્સિટી અને કૉલેજોના વિસ્તારમાં "શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા છાત્રાલય" ની શરૂઆત થયેલ. સૌ પ્રથમ ફક્ત ભોંયતળિયાના થોડા રૂમો ૧૯૬૦ ...

Continue Reading