Shri Vishwakarma Samaj Ekikaran Abhiyan – Chintan Shibir, Dakor