શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ (ગુજરાત)- અંબાજી. શ્રી વિશ્વકર્મા ધામ