ધી વિશ્વકર્મા મેવાડા કો.ઓપ. ક્રેડિટ સોસાયટી લી. અમદાવાદ